Saturday, 20 August 2011

Sở hữu vòng tròn - Rủi ro cho cổ đông nhỏ

Sở hữu vòng tròn - Rủi ro cho cổ đông nhỏ Một bài thật rõ ràng của Bùi Sưởng. => Quyền lợi cổ đông nhỏ hoàn toàn rất dễ bị vi phạm trong tình hình hiện nay, nhưng ... biết làm sao đây?

Như trường hợp của Hàn Quốc: Business Groups and Tunneling

Cần phải nâng cao các quyền và khả năng ngăn chặn quyết định vụ lợi của các cổ đông lớn, các công ty mẹ, nhưng ai sẽ làm vậy và làm sao làm vậy trong điều kiện khung pháp lý và khuôn khổ quản trị công ty như hiện nay?

No comments: