Wednesday, 24 August 2011

Từ Consulting đến CEO

Có nhiều trường hợp Management Consulting nhảy vọt lên làm quản lý cao cấp rồi lấy luôn ghế CEO của các tập đoàn lớn.

Gần đây đặc biệt là trường hợp của bank - một ngành đòi hỏi chuyên môn đặc thù không nhỏ. Ví dụ như là Commonwealth

No comments: