Thursday, 18 August 2011

Quote of the day

Kiểm toán Nhà nước cũng phải biết khen” - Tổng kiểm toán Nhà nước !!!

WHAT!!!, Khen là khen làm sao? Làm sao mà khen khi mà chức năng người ta chỉ là đi kiểm coi làm có theo đúng chuẩn mực, chế độ, chính sách hay không thôi. Nếu người ta cố tính che dấu cái gì mà kiểm toán không phát hiện thì kiểm toán lại khen sao? Phát biểu này khiến tôi lo ngại.

No comments: