Sunday, 4 July 2010

Update các vấn đề trong regulations CK VN

Sửa đổi Luật CK

http://cafef.vn/20100703102347171CA31/sua-doi-luat-chung-khoan-can-mo-rong-doi-tuong-cung-cap-dich-vu.chn

CTCK yêu cầu "xem lại" vấn đề đại lý nhận lệnh

http://cafef.vn/2010070310142977CA31/ctck-yeu-cau-coi-troi-cho-dai-ly-nhan-lenh.chn

Thị trường trái phiếu ...

http://cafef.vn/2010070407180735CA31/thi-truong-trai-phieu-van-kho-canh-tranh.chn

No comments: