Friday, 23 July 2010

Thị trường trái phiếu

http://cafef.vn/20100723112913752CA34/khong-co-nhieu-dat-de-doanh-nghiep-phat-hanh-trai-phieu.chn

Vương Quân Hoàng trả lời TBKTSG Online

No comments: