Thursday, 1 July 2010

Luật về giải trình công bố thông tin

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 09/2010/TT-BTC (“Thông tư 09”) hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 15/1/2010 và có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2010, Thông tư 09 sẽ thay thế thông Tư 38/2007/TT-BTC (“Thông tư 38”). Đối với sự kiện biến động giá cổ phiếu (tăng hoặc giảm liên tục) từ sau ngày 1/3/2010 sẽ phải tuân theo các quy định về việc giải trình và công bố thông tin của Thông tư 09, còn trước ngày 1/3/2010 vẫn sẽ tuân theo các quy định của Thông tư 38.

Cụ thể, trước ngày 1/3/2010, căn cứ khoản 3 Mục IV Thông tư 38, việc giải trình liên quan đến sự kiện biến động giá cổ phiếu của tổ chức niêm yết phải được thực hiện trong vòng 24h khi có yêu cầu của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”), Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (trước đây là Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội) (gọi tắt là “SGDCK”), nội dung phải nêu rõ sự kiện được UBCKNN, SGDCK yêu cầu công bố, nguyên nhân, mức độ xác thực của sự kiện đó (Khoản 3.2 Mục IV Thông tư 09).

Kể từ ngày 1/3/2010, căn cứ khoản 2.1.6 Mục IV Thông tư 09, khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường hoặc giá cổ phiếu niêm yết tăng trần hoặc giảm sàn từ 10 phiên liên tiếp trở lên, tổ chức niêm yết phải yết phải công bố các sự kiện liên quan có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

No comments: