Sunday, 25 July 2010

Chuyện quỹ đầu tư - Andy Ho trả lời phỏng vấn

http://cafef.vn/20100725103429462CA31/quy-dau-tu-nao-cung-co-kha-nang-bi-ep-dong-quy.chn

Andy Ho trả lời phỏng vấn về chuyện cổ đông muốn đóng 1 số quỹ gần đây.

No comments: