Friday, 23 July 2010

Lại chuyện ngân hàng, tín dụng & lãi suất

http://cafef.vn/20100720054313322CA34/bieu-do-lai-suat-dang-le-cong-sao-lai-thang.chn

http://cafef.vn/2010072209234019CA34/go-nut-that-lai-suat.chn

http://cafef.vn/20100722104211841CA34/nut-that-kinh-te.chn

Chuyện UK: Small business không vay được, bank vẫn lời nhiều

http://www.guardian.co.uk/business/2010/jul/26/govermemt-warns-banks-over-lending

No comments: