Sunday, 19 April 2009

US banks - Private or TARP funds?

Stiglitz bảo: đuổi hết executives của bank đi, run nó theo cách của chính phủ

http://cafef.vn/20090417090517247CA32/oseph-stiglitz-du-doan-tat-ca-ke-hoach-cuu-ngan-hang-nha-dat-se-that-bai.chn

Should banks give back their TARP funds? "No" reasonings

http://www.portfolio.com/views/blogs/market-movers/2009/03/25/should-healthy-banks-give-back-their-tarp-funds?tid=true

http://seekingalpha.com/article/128564-why-healthy-banks-shouldn-t-repay-tarp-funds

No comments: