Friday, 3 April 2009

Một số kết quả G20

Tóm tắt kết quả G20

http://cafef.vn/20090403010515349CA32/ke-thang-nguoi-thua-sau-hoi-nghi-thuong-dinh-g20.chn

No comments: