Friday, 10 April 2009

Thay đổi trong qui định của TTCK VN

Yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính bán niên => kiểm toán kiếm tiền sướng ...

http://cafef.vn/200904080345113CA31/doanh-nghiep-phai-thuc-hien-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-ban-nien.chn

No comments: