Sunday, 19 April 2009

Nhà đầu tư VN không care earnings!

http://cafef.vn/20090418085412290CA31/loi-nhuan-khong-phai-la-tat-ca.chn

Đại hội của nhiều công ty nhỏ hầu như không có người tham gia phát biểu ý kiến. Cổ đông nhỏ đều là nhà đầu tư ngắn hạn, có lượng cổ phiếu ít, kiến thức về tài chính doanh nghiệp không nhiều, nên không hiểu hết những con số trong báo cáo tài chính. Vì vậy mà trong ĐHCĐ, họ ít tham gia phát biểu chất vấn lãnh đạo doanh nghiệp.

That's bad! => No investor protectionism in small firms & small firms' price reaction is not fundamentals-related. => Great, herding effect.

No comments: