Friday, 3 April 2009

Đặng Phong - Bình về Kinh tế VN - so sánh với trước 75

Lâu lâu có thông tin nên biết ... Một bài tương đối rõ ràng về một số thông tin trước 1975.

http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Hanh-Dong/Dang_Phong_Tu_san_hom_qua_huu_san_hom_nay/

No comments: