Sunday, 26 April 2009

Ngân Hàng Nhà Nước không đủ tầm!

Cao Sỹ Kiêm nói NHNN không đủ tầm!

http://www.vneconomy.vn/200904251106589P0C5/sua-doi-luat-ngan-hang-nha-nuoc-giao-quyen-nhung-phai-du-tam.htm

Nhưng bác Nguyễn Đức Kiên nói "chính sách tiền tệ là thành công lớn nhất của năm 2008"

http://vneconomy.vn/2008122204312108P0C5/chinh-sach-tien-te-la-thanh-cong-lon-nhat-cua-nam-2008.htm

Suy đoán: cái này sẽ là chính sách thành công nhất của năm 2009?

http://cafef.vn/20090425084629386CA34/yeu-cau-khong-thong-tin-ve-ty-gia-thi-truong-cho-den.chn

No comments: