Sunday, 12 April 2009

Cạnh tranh của NH VN - Michael Porter 5 forces

Bài đọc cho vui - Cạnh tranh của NH VN nhìn từ M. Porter 5 forces

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/17363/

No comments: