Friday, 20 January 2012

Quỹ mở vs quỹ đóng

Thông tư 183: Quỹ đóng chuyển thành quỹ mở phải có NAV tối thiểu 50 tỷ đồng

Có nhiều bài nói quỹ mở có nhiều lợi ích, thật ra bất lợi có khi còn nhiều hơn. Ví dụ như đề cập ở bài này

Đừng quên đi những lợi ích nhất định của những closed-end funds.

The advantages of closed-end funds over other mutual funds are numerous

-----------------

No comments: