Thursday, 12 January 2012

BTC duyêt Đề án tái cấu trúc CTCK

Tăng cường năng lực quản trị và hoạt động của các công ty chứng khoán dựa trên ba trụ cột chính:

Quy định về mức độ đủ vốn;
Quy định về hướng dẫn thông lệ khuôn khổ quản lý rủi ro cho các công ty chứng khoán;
Đánh giá, xếp hạng các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo thông lệ quốc tế từ đó phân loại và giám sát các tổ chức này.

Full article: Bộ Tài chính duyệt Đề án tái cấu trúc công ty chứng khoán

No comments: