Wednesday, 18 January 2012

Quách Mạnh Hào: Nhận diện kịch bản TTCK 2012 qua 5 nhóm nhân tố quan trọng

Toàn văn ở đây

Ý tưởng đầu tư của Quách Mạnh Hào hiện tại nhắm vào 5 nhân tố:

"... 5 nhóm nhân tố quan trọng: tâm lý thị trường, triển vọng kinh tế/lợi nhuận; định giá; đà thị trường/momentum; chính sách Ngân hàng Nhà nước"

Nhân tố cuối cùng unpredictable và volatile nhất!

No comments: