Friday, 6 January 2012

8 cuộc bầu cử có khả năng thay đổi cục diện thế giới năm 2012

8 cuộc bầu cử có khả năng thay đổi cục diện thế giới năm 2012

Bầu cử tại chính quyền lãnh thổ Đài Loan: 14/01/2012

Bầu cử Tổng thống Nga: ngày 04/03/2012

Bầu cử Tổng thống Pháp: 22/04 và 06/05/2012

Bầu cử Tổng thống Mêhicô: 01/07/2012

Bầu cử Tổng thống Kenya: 14/08/2012

Bầu cử Tổng thống Venezuela: 07/10/2012

Đại hội Đảng tại Trung Quốc: tháng 10/2012

Bầu cử Tổng thống Mỹ: 06/11/2012

No comments: