Sunday, 17 May 2009

Trung Quốc economy

Chưa kịp giàu đã vội già => nghĩ tới Việt Nam

http://cafef.vn/20090502095411278CA32/trung-quoc-chua-kip-giau-da-voi-gia.chn

Động lực tăng trưởng mới của Trung Quốc: cầu nội địa

http://cafef.vn/20090511051250977CA32/dong-luc-tang-truong-moi-cua-kinh-te-trung-quoc.chn

No comments: