Sunday, 3 May 2009

San giao dich hang hoa

Sàn cà phê - Khó đổi thói quen

http://www.vneconomy.vn/20090429101712303P0C5/thay-doi-thoi-quen-nong-dan-nhin-tu-san-ca-phe.htm


Tiêu thụ nông sản qua tin nhắn

http://www.vneconomy.vn/2009043007101278P0C16/tieu-thu-nong-san-qua-tin-nhan.htm


Nông dân lên sàn giao dịch cà phê

http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/cohoigiaothuong/13115/


Nông dân và nhà phân phối chưa cùng nhìn một hướng

http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/thuongmai/18241/

No comments: