Wednesday, 20 May 2009

Giáo dục - Toán & Finance

Toán học mà xuống thì finance lên sao được?

http://dantri.com.vn/c25/s25-325787/nen-toan-hoc-viet-nam-co-nguy-co-tieu-vong.htm

No comments: