Tuesday, 19 May 2009

Thời khắc lịch sử: CP đầu tiên bị hủy niêm yết

BTC - Cổ phiếu đầu tiên bị hủy niêm yết

http://cafef.vn/20090512043628785CA31/btc-co-phieu-dau-tien-trong-lich-su-bi-huy-niem-yet.chn

Tội nghiệp bạn này ... dù gì cũng là cựu binh của sàn HOSE

No comments: