Sunday, 10 May 2009

Quản lý thị trường tài chính VN -updated tháng 5/2009

Ngân hàng không được cho vay đầu tư chứng khoán

http://cafef.vn/20090510064219720CA31/ngan-hang-se-khong-cho-vay-chung-khoan.chn

No comments: