Friday, 30 January 2009

Vấn đề đạo đức

Phố Wall: Khủng hoảng vẫn thưởng!

http://www.vneconomy.vn/20090130053328238P0C6/pho-wall-khung-hoang-van-bon-tien-thuong.htm

Thị trường và con người (tui viết)

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/13887/

No comments: