Friday, 23 January 2009

Những bi kịch tài chính bắt đầu - Adolf Merckle

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=296490&ChannelID=442

Và người ta phải tìm đến bói toán

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=298224&ChannelID=442

No comments: