Friday, 30 January 2009

Người nổi tiếng on khủng hoảng tài chính

Stiglitz & Scholes : ai đúng

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/14670/

Ý kiến riêng của tui cho là Stiglitz nghĩ tới cái chung của toàn dân, Scholes là nghĩ tới cái lợi của tăng trưởng tài chính. Nói chung, là tùy vào bản chất của nghiên cứu của họ. Stiglitz ngồi ở một cái Poverty Reduction Centre, đương nhiên nghĩ tới người cùng khổ, còn Scholes nhìn thấy mỗi ngày là Wall Street men, ông ta phải nghĩ tới cái xã hội của ông ta. We trade off some costs for other costs.

They are in different worlds, so, cannot tell who is right.

No comments: