Sunday, 25 January 2009

Tin hành lang về người nổi tiếng

Le Hai Tra from Vietnam has just completed a year at Boston University, and likely to be here longer since I under¬stand he has been accepted into a program at Harvard’s Kennedy School of Government. (Joint Vienna Institute).

Tác giả Vũ Quang Việt, Ph.d. kinh tế, New York University (1980), làm việc cho Liên Hợp Quốc từ 1984 đến nay, đã từng là thành viên Ban Tư vấn Thủ tướng Việt Nam, tư vấn hoặc làm cố vấn trưởng nhiều dự án giúp các nước xây dựng hệ thống tài khoản quốc gia và bảng I/O như Thái Lan, Trung Quốc, Mã Lai, Phi, Việt Nam, ấn Độ, Pakistan, v.v. Hiện là.chuyên viên cấp cao của LHQ, trưởng nhóm nghiên cứu về phương pháp luận thống kê kinh tế quốc gia. Đã tham gia uỷ ban quốc tế soạn thảo công trình chuẩn thế giới về hệ thống thống kê kinh tế System of National Accounts 1993. Đã có các xuất bản phẩm chính sau: Study of InputưOutput Tables 1970-80 (LHQ,1987),

Handbook of InputưOutput Table Compilation and Analysis (LHQ, 2000), Handbook of Links

Between Business Accounting and National Accounting (LHQ, 2000), hai quyển sau đã được dịch ra 5 thứ tiếng. Sẽ xuất bản Integrated System of National Accounts: An Introduction (LHQ, 2001).

Ngoài ra tác giả cũng viết về kinh tế Việt Nam lúc rảnh rỗi và là cộng tác viên thường xuyên của Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn.

No comments: