Monday, 12 January 2009

Thông tin & dự báo

Bài Nguyễn Vạn Phú về thông tin => right, quá trúng

http://dddn.com.vn/2008122303098697cat101/Nhan-vat-trong-nam.htm

No comments: