Monday, 5 January 2009

Thất nghiệp bắt đầu

Công nhân thất nghiệp => giải pháp là đi lấy chồng nước ngoài (My God!)

http://dantri.com.vn/c20/s20-301450/cong-nhan-ve-vuon.htm

No comments: