Wednesday, 21 January 2009

Tập đoàn 2008-2009

Tập đoàn dầu khí mệt rồi ...

http://www.vneconomy.vn/20090119012450162P0C10/luong-dau-tho-viet-nam-xuat-khau-nam-nay-co-the-giam-20.htm

http://www.vneconomy.vn/20081218103632934P0C5/gia-dau-giam-manh-petro-vietnam-chuan-bi-tinh-than.htm

Tới tàu biển ... chờ nhau nhá Vinalines

http://www.vneconomy.vn/2009012008380537P0C10/van-tai-bien-tu-dinh-cao-toi-day-sau.htm

No comments: