Thursday, 29 April 2010

Kiểm toán cũng lỗ ... Of course!

http://sgtt.com.vn/Kinh-te/121552/Kiem-toan-cung-lo-sai-sot-kho-den.html

-----------------------------------

Bình loạn: Y như big 4 kiu litigation pressure vậy! Vừa phải thôi chớ, giàu cứ đòi giàu hoài mà trách nhiệm không chịu là sao?

No comments: