Tuesday, 27 April 2010

BRIC - Will they change the new order?

http://cafef.vn/20100427095112160CA32/4-nuoc-muon-thay-doi-trat-tu-kinh-te-the-gioi.chn

Có nói nguồn gốc chữ BRIC:

Các nhà kinh tế học gọi đó là các nước BRIC - gồm các nền kinh tế phát triển nhanh nhất và có tiềm năng trở thành lớn nhất thế giới.

Người nghĩ ra từ “BRIC” là nhà kinh tế học hàng đầu của Goldman Sachs – Jim O’Neil. Năm 2001, ông đã nhận định rằng: “Trong 10 năm tới, đóng góp của các nước BRIC, đặc biệt là Trung Quốc, vào GDP của thế giới sẽ tăng, dẫn đến việc các diễn đàn quyết định chính sách của thế giới sẽ được tổ chức lại để phù hợp với lợi ích của các nước BRIC”.

No comments: