Sunday, 28 June 2009

QTRRTC Cty CK

Quản trị rủi ro tài chính công ty chứng khoán

http://cafef.vn/20090623010711260CA31/cap-bach-quan-tri-rui-ro-tai-chinh-cua-cong-ty-chung-khoan.chn

Phần mềm ?!

No comments: