Thursday, 18 June 2009

How Google wins?

http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=322167&ChannelID=16

Sergey Brin - người đồng sáng lập Google - cho rằng quy mô đôi khi cũng là một lợi thế. “Quy mô đã mang lại những lợi ích nhất định. Nhận ra được điều này, theo tôi, là một điều tối quan trọng. Nếu quy mô không mang lại lợi ích nhất định thì rất có thể ta đang đi sai đường và khi đó ta sẽ bị chia nhỏ”.

Thay vì dồn tất cả các nhân viên vào một tòa nhà lớn, Google có thể chia nhỏ nhân viên và để họ sống và làm việc trong hàng ngàn căn nhà nhỏ. “Không có một cái gì có thể cản trở chúng tôi thực hiện mong muốn này. Song có một điều khi quy mô mở rộng thì Google phải làm thế nào để tận dụng hết lợi ích của quy mô đó. Phải là thế nào để có thể tận dụng hết lợi ích từ một cơ sở hạ tầng mà bản thân công ty đang có?”

http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=284274&ChannelID=16

http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=194993&ChannelID=16

No comments: