Thursday, 18 June 2009

Những đối thủ của Google

Bing của Microsoft: cạnh tranh thị phần giải trí nhảm nhí

http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=318844&ChannelID=557

Wolfram Alpha: đáng chú ý cho giới tri thức

http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=314133&ChannelID=16

Ai sẽ là đối thủ của Google?

http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=181461&ChannelID=16

No comments: