Friday, 25 November 2011

Thủ tướng: 'Sẽ có giải pháp phục hồi chứng khoán, bất động sản'

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ có giải pháp phục hồi chứng khoán, bất động sản và không để giá vàng chênh lệch lớn giữa trong nước và thế giới, đảm bảo quyền lợi của người dân. !!!

No comments: