Thursday, 3 November 2011

Nhà nước pháp quyền vs ý chí đám đông

Bài rất hay và sâu sắc của anh Nguyễn Vạn Phú.

Nhiều bài khác có bàn về chuyện này, nhưng bài này ngắn gọn và đánh trúng trọng tâm.

No comments: