Tuesday, 1 November 2011

Chỉ được mua bán vàng tại các tổ chức được cấp phép

Đặc biệt, hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được NHNN cấp giấy kinh doanh mua, bán vàng miếng. Việc kinh doanh vàng miếng không có giấy phép của NHNN và hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường tự do là bất hợp pháp và sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

No comments: