Sunday, 13 November 2011

Tăng chi phí với đầu tư vàng

Bảo Tín Minh Châu ngưng đổi ngang vàng miếng

Đây là 1 dạng tăng transaction cost. Giống như nới rộng bid-ask spread.

Thị trường vàng sẽ phải cộng thêm liquidity premium. Bid-ask spread tăng cũng có thể đồng nghĩa information asymmetry trên thị trường vàng trong nước tăng.

No comments: