Thursday, 11 February 2010

Tỷ giá LNH lại được điều chỉnh mạnh

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/tiente/29925

Tỷ giá lại được điều chỉnh giật giật mãi.

No comments: