Monday, 22 February 2010

Thị trường vàng 2009

http://cafef.vn/20100215091355251CA34/con-dien-cua-gia-vang-nam-2009-lieu-co-lap-lai.chn

Market structure của thị trường vàng VN 2009:

Trading qua account với leverage lớn, nhưng khi trả lại thì lại đòi physical gold. Supply bị chặn do quota nhập khẩu, trong khi demand driven by leverage and speculation, supply không theo kịp.

Not a good design.

No comments: