Sunday, 21 February 2010

Điều chỉnh BQLNH và trần lãi suất USD

http://stox.vn/v2/Views/Web/MessagesDetail.aspx?MenuID=1&id=50329&catid=186&title=nhnn-dieu-chinh-ty-gia-binh-quan-lien-ngan-hang-giua-usd-va-vnd.stox

No comments: