Monday, 8 February 2010

Thanh khoản vẫn khó khăn

http://cafef.vn/2010020805041627CA34/ngan-hang-nha-nuoc-bom-tien-cuu-thanh-khoan.chn

No comments: