Saturday, 20 February 2010

Bài toán 1000 trí thức Việt kiều

Let see after 20yrs, what will it be ...

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2007/08/v-bi-ton-1000-tr-thc-vit-kiu-phn-1.html

No comments: