Monday, 23 February 2009

TARP và những vấn đề của Mỹ

Giới hạn lương của nhân sự cấp cao

http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/kinhtecacnuoc/14920/

Éc, 500,000 thì còn lâu có nguời làm ... bà con sẽ lại qua mặt chính phủ để chi thêm thôi.

No comments: