Monday, 2 February 2009

M&A 2008

M&A 2008: tăng 46% (năm nay hi vọng 3 con số!!!)

http://www.vneconomy.vn/20090121110334254P0C5/nhin-lai-cac-vu-mua-ban-cong-ty-dang-chu-y-nam-qua.htm

No comments: