Monday, 16 February 2009

Luật - Tên doanh nghiệp trùng nhau!

Bó tay ... chú ý: doanh nghiệp chỉ không được trùng tên trong cùng tỉnh, thành phố?!

http://cafef.vn/2009021606384915CA33/ha-noi-lung-tung-xu-ly-600-dn-trung-ten.chn

No comments: