Thursday, 2 February 2012

Tiếp tục về FX risk của Nhiệt điện Phả Lại

Lỗ tỷ giá, một doanh nghiệp mất gần… 2.200 tỷ đồng trong 2 năm

Năm nào cũng vậy!

Để nói là bạn nào xúi phá giá mạnh VND thì chỉ có nước quịt nợ ODA và các loại nợ khác mà thôi. Mà ai vay thì người đó quịt, người vay được nợ nước ngoài thì một phần đáng kể do Nhà nước đảm bảo ...

No comments: