Friday, 3 February 2012

NH đầu năm: Quay lại vấn đề nợ xấu và lệch kỳ hạn

Nợ xấu cao, nhiều ngân hàng có nguy cơ mất vốn

Cần đặt câu hỏi vì sao NH nội lại bị rủi ro tín dụng nhiều như vậy, nhất là các ngân hàng party-related (theo thuật ngữ của các academic về TQ).

Và cũng đáng đặt câu hỏi là vì sao nhóm ngân hàng party-related này lại có mức bình quân lương thưởng cao.

Còn về phía NH nước ngoài thì tính self-selection của khách hàng trong việc tiếp cận nó góp phần đảm bảo rủi ro thấp, lợi nhuận cao cho NH. Cái này là intangible asset do nhân lực, qui trình hoạt động và do ... chính người VN sính ngoại!

No comments: